http://www.agh.edu.pl https://wilgz.agh.edu.pl
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Witaj

Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]

Deklaracja dostępności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony głównej KEZP.
 • Data publikacji strony internetowej: 2009-11-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-05

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter ilustracyjny lub promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:
Jerzy Mieszaniec.
Telefon: +48 12 888 21 00

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Dyrektor Administracyjny WILGZ AGH Adres: al. Mickiewicza 30, paw. A-4, 30-059 Kraków E-mail: wilgz@agh.edu.pl Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

DOSTĘPNOŚĆ DZIEKANATU ORAZ BIUR KATEDR W BUDYNKU AGH A4

Wejście główne do budynku  A-4 znajduje się w kampusie AGH. Przy w/w wejściu usytuowana jest portiernia pełniąca rolę kontroli osób wchodzących do budynku. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (11 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z boku budynku, z prawej strony względem wejścia głównego. Do wejścia prowadzi pochylnia. Dodatkowe wejście do budynku z pochylnią dla wózków znajduje się w wewnętrznym dziedzińcu budynku A3 i A4.
Wejście główne budynek A-4 - widok ogólny Wejście główne do budynku A-4 - widok ogólny
Wejście główne budynek A4 - schody Schody przy wejściu głównym do budynku A4Wejście boczne A4 - pochylnia Pochylnia przy wejściu bocznym do budynku A4Wejście od dziedzińca budynek A4 - pochylnia Pochylnia przy wejściu od dziedzińca do budynku A4
Dostępność korytarzy, schodów i wind
Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony jest w windę osobową poruszającą się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 4. piętra, częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o wymiarach: 1,1×1,3 m. Winda wyposażona jest w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia bocznego  dostosowanego dla osób niepełnosprawnych znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

DOSTĘPNOŚĆ BIBLIOTEKI WYDZIAŁU ORAZ BIUR KATEDR W BUDYNKU AGH A1

Wejście główne do budynku  A-1 znajduje się w kampusie AGH. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (6 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Osoby poruszające się na wózkach mogą dostać się do budynku przez wejście do budynku C1. Do wejścia prowadzi pochylnia. W budynku znajduje się winda, którą należy wyjechać na piętro I i korzystając z pochylni w łączniku budynku C1 i A1 wjechać do budynku A1. Dostępność pomieszczeń Biblioteki Wydziału zapewnia wejście boczne od strony wyjazdu pomiędzy budynkiem A0 i A1 na ul. Reymonta oraz zlokalizowana w tym skrzydle budynku winda.
Wejście główne budynek A1 Wejście główne do budynku A-1Wejście główne budynek C1 - pochylnia Pochylnia przy wejściu do budynku C1Wejście boczne A1 - biblioteka Wejście boczne do budynku A1
Dostępność korytarzy, schodów i wind
Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów z wyjątkiem przewiązki pomiędzy budynkiem C1 i A1, gdzie udostępniona jest pochylnia, oraz schodów przed wejściem do pomieszczeń biblioteki. Pomieszczenia Biblioteki dostępne są przez wejście boczne do budynku. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek A1 wyposażony jest 2 windy osobowe. Jedna porusza się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 3. piętra, a druga w skrzydle biblioteki pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 2. piętra. Windy częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o wymiarach: 1,1×1,3 m. Wyposażone są w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

INFORMACJE DODATKOWE I INNE OŚWIADCZENIA

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku można wejść z psem asystującym.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych
Strona: bon.agh.edu.pl
E-mail: bon@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30

All rights reserved © 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza

Deklaracja dostępności